Equip Directiu

Jerònia Morey
Directora
Mercedes Alonso
Cap d'estudis
Tomeu Melis
Secretari
Maria Antònia Mora
Cap d'estudis adjunta
Joan Jesús Rechac
Cap d'estudis adjunt