PRINCIPIS I CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ ESO

PRINCIPIS I CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ ESO

PRINCIPIS I CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ ESO

Els departaments didàctics han seleccionat els continguts essencials de cada matèria, en conseqüència, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables establerts que s’han prioritzat són els referents per valorar el grau en què els alumnes han desenvolupat les competències i han assolit els objectius. Igualment, s’han establert els mecanismes de seguiment dels alumnes. 

Promoció:

 1. L’alumne que en l’avaluació ordinària o extraordinària ha superat totes les matèries del curs, ha assolit els objectius generals del nivell i consideram que el desenvolupament de les competències clau li permetrà continuar els estudis amb èxit, i en conseqüència, promociona
 2. Quan a l’alumne en l’avaluació ordinària o extraordinària li manquen 1 o 2 matèries per superar de les 10 cursades (les pendents de cursos anteriors també computen), consideram que el nivell d’assoliment dels objectius generals i de desenvolupament de les competències clau li permetrà continuar els estudis amb èxit, i en conseqüència promociona.
 3. Quan a l’alumne en l’avaluació ordinària o extraordinària li manquen 3 matèries per superar, l’equip docent decidirà la promoció i adoptarà la decisió col·legiada per majoria, i valorarà especialment que hagi assumit els seus deures i hagi mostrat hàbits de disciplina, estudi i feina individual, perquè sense aquests, ni la competència d’aprendre a aprendre ni els objectius generals 1a i 1b, tenen el nivell mínim que garanteixi continuar els estudis amb èxit. L’equip docent deixarà constància a l’acta dels objectius generals i competències no assolits per l’alumne que no promocioni. 
 4. Quan a l’alumne en l’avaluació ordinària o extraordinària li manquen 4 o més matèries per superar, consideram que difícilment el nivell d’assoliment dels objectius generals i de desenvolupament de les competències clau li permetrà continuar els estudis amb èxit, i en conseqüència no promociona, encara que l’equip docent pot proposar que es valorin casos particulars. L’equip docent deixarà constància a l’acta dels objectius generals i competències no assolits per l’alumne que no promocioni. 

Titulació:

 1. L’alumne que en l’avaluació ordinària o extraordinària ha superat totes les matèries del curs ha assolit els objectius generals del nivell i desenvolupat les competències clau, i en conseqüència, titula
 2. Quan a l’alumne en l’avaluació ordinària o extraordinària li manquen 1 o 2 matèries per superar, i ha demostrat hàbits de disciplina, estudi i feina individual, i en cap cas ha abandonat l’assignatura (si l’ha abandonat el professor ha d’acreditar la intervenció realitzada per corregir aquest abandonament *veure protocol d’abandonament), consideram que ha assolit globalment els objectius generals d’etapa i ha desenvolupat les competències clau, i en conseqüència l’equip docent, per majoria, pot proposar-lo per titular.
 3. Quan a l’alumne en l’avaluació ordinària o extraordinària li manquen 3 o més matèries per superar, consideram que difícilment pot haver assolit els objectius generals i desenvolupat les competències clau, i en conseqüència no titula, encara que l’equip docent pot proposar que es valorin casos particulars. L’equip docent deixarà constància a l’acta dels objectius generals i competències no assolits per l’alumne que no tituli. 

 

PRINCIPIS I CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ BATXILLERAT

Els departaments didàctics han seleccionat els continguts essencials de cada matèria, en conseqüència, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables establerts que s’han prioritzat són els referents per valorar el grau en què els alumnes han desenvolupat les competències i han assolit els objectius. Igualment, s’han establert els mecanismes de seguiment dels alumnes. 

Promoció:

 1. L’alumne que en l’avaluació ordinària o extraordinària de primer de Batxillerat ha superat totes les matèries del curs, ha assolit els objectius generals del nivell i consideram que el desenvolupament de les competències clau li permetrà continuar els estudis amb èxit, i en conseqüència, promociona
 2. Quan a l’alumne en l’avaluació ordinària o extraordinària li manquen 1 o 2 matèries per superar, consideram que el nivell d’assoliment dels objectius generals i de desenvolupament de les competències clau li permetrà continuar els estudis amb èxit, i en conseqüència, promociona.
 3. Quan a l’alumne en l’avaluació ordinària o extraordinària li manquen 3 o més matèries per superar, consideram que difícilment el nivell d’assoliment dels objectius generals i de desenvolupament de les competències clau li permetrà continuar els estudis amb èxit a segon de Batxillerat, i en conseqüència no promociona, encara que l’equip docent pot proposar que es valorin casos particulars. L’equip docent deixarà constància a l’acta dels objectius generals i competències no assolits per l’alumne que no promocioni. 

Titulació:

 1. L’alumne que en l’avaluació ordinària o extraordinària ha superat totes les matèries del curs, titula
 2. Quan a l’alumne en l’avaluació ordinària o extraordinària de 2n de Batxillerat li manca 1 matèria per superar, i ha demostrat hàbits de disciplina, estudi i feina individual, i en cap cas ha abandonat l’assignatura (si ha abandonat el professor l’ha d’acreditar la intervenció realitzada per corregir aquest abandonament *veure protocol d’abandonament), consideram que ha assolit globalment els objectius generals d’etapa i ha desenvolupat les competències clau, i en conseqüència l’equip docent, per majoria, pot proposar-lo per titular, sense que sigui necessària una modificació en la qualificació de la matèria no superada (competència que correspon exclusivament al professor titular). En aquest cas, només es pot considerar la titulació si l’alumne té una nota mitjana de batxillerat igual o superior a 5. L’equip docent deixarà constància a l’acta dels objectius generals i competències no assolits per l’alumne que no tituli. 
 3. Quan a l’alumne en l’avaluació ordinària o extraordinària li manquen 2 o més matèries per superar, consideram que difícilment pot haver assolit els objectius generals ni tampoc desenvolupat les competències clau al nivell exigible en Batxillerat, en conseqüència, no titula, encara que l’equip docent pot proposar que es valorin casos particulars. L’equip docent deixarà constància a l’acta dels objectius generals i competències no assolits per l’alumne que no tituli.