Agrojardineria i Composicions Florals

L’accés als cicles de Formació Professional Bàsica requerirà el compliment simultani de les següents condicions :

 • Tenir complerts quinze anys , o complir-los durant l’any natural en curs , i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o , excepcionalment , haver cursat el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria .
 • Haver proposat l’equip docent als pares , mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle de Formació Professional Bàsica .
 • Preparar el terreny, substrats, instal·lacions de protecció i reg per a la implantació i producció del material vegetal.
 • Implantar gespes i / o pans d’herba aconseguint una bona ” naixença ” o arrelament .
 • Sembrar, plantar o trasplantar cultius, distribuint sobre el terreny d’acord amb les especificacions.
 • Adobar els cultius, jardins, parcs o zones verdes de forma homogènia, en la dosi, moment i equip indicat, per satisfer les seves necessitats o mancances nutritives .
 • Realitzar treballs de decoració  floral seguint els criteris del  personal de categoría superior.
 • Realitzar les tasques bàsiques de presentació de la planta en el punt de
  venda del centre de jardineria.
 • Preparar composicions florals i/o plantes amb criteris estètics per a  la seva presentació.
 • Realitzar la neteja i manteniment de zones ajardinades, executant petites reparacions.
 • Treballs auxiliars en l’elaboració de composicions ornamentals florals i/o decoració d’espais i esdeveniments.
 • Treballs en empreses de l’àmbit de la producció de plantes o cultius agrícoles. 
 • Treballs en empreses de jardineria.
 • Treballs en empreses de gestió mediambiental. 
 • Tractaments plaguicides de nivell bàsic.
 • Opció d `estudiar Unitats Formtivas del SOIB i Formació Dual.

 • Exercir la seva activitat per compte d’altri en petites, mitjanes i grans empreses del sector de l’hoteleria, en establiments de restauració, bars, cafeteries, en botigues especialitzades en menjars preparats.

  Treballar per compte propi en petits establiments dels subsectors d’hoteleria i restauració tradicional, moderna o col·lectiva.

Ubicació IES Capdepera