Grau Mitjà

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)

2 CURSOS

Primer Curs 5 Asignatures. Segon Curs 5 Asignatures

1600h. LECTIVES

Primer Curs 950 Hores Segon Curs 650 Hores

FCT en Empreses

400h. en Empreses

HORARI

Matí DL - DV

OBJECTIUS

Instal·lar configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Accés directe:

 Estar en possessió del títol d’ESO.

 Haver superat FP1 (qualsevol branca)

Haver aprovat 2n BUP

Haver aprovat FP Bàsica

 Amb una prova d’accés:

 Poden realitzar la prova d’accés els alumnes que tenguin 17 anys o més, o que els compleixin durant l’any natural de realització de la prova.

 Alumnes que han aprovat 1r de qualsevol PQPI

 Instal·lació, configuració i reparació d’equips infromàtics.

 Instal·lació, i configuració de xarxes locals.

 Instal·lació i manteniment de serveis d’internet.

 Instal·lació i manteniment d’aplicacions ofimàtiques i corporatives

Els alumnes de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes seran capaços de determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics; de muntar ordinadors perifèrics i instal·lar i de configurar xarxes locals cablejades o no, unint-les a xarxes públiques o bé a xarxes d’àrea extensa.

El cicle dona accés, entre d’altres, als següents estudis:

 Batxillerat.

 Cicle superior

Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX) 
PRIMER CURS
SEGON CURS
Mòduls
Mòduls
Xarxes locals (235h)
Seguretat informàtica (140h)
Aplicacions ofimàtiques (235h)
Serveis en xarxa (170h)
Sistemes operatius monolloc (155h)
Aplicacions Web (100h)
Muntatge i manteniment d’Equips (235h)
Sistemes operatius en xarxa (180h)
Formació i orientació laboral (90h)
Empresa i iniciativa emprenedora (60h)
 
FCT (400h)

 

RAMDEDIMM SL ANDREU BISQUERRA GAYÀ