ESO

Aquí teniu tota la oferta educativa de cada un dels cursos de l’Educació Secundària Obligatòria. Clicau a sobre el nom de l’assignatura per a veure el corresponent full de mínims.

1r ESO (LOMLOE)

OBLIGATÒRIES
ESCOLLIR-NE UNA:
Llengua Castellana i Literatura
Religió catòlica
Llengua Catalana i Literatura
Atenció Educativa
Llengua Estrangera
 
Biologia i Geologia
OPTATIVA. ESCOLLIR-NE UNA:
Geografia i Història
Recursos Digitals
Matemàtiques
Alemany
Educació Física
Música I
Tutoria

2n ESO (LOMQE)

OBLIGATÒRIES
ESCOLLIR-NE UNA:
Llengua Castellana i Literatura
Alemany
Llengua Catalana i Literatura
Educació plàstica, visual i audiovisual II
Anglès
ESCOLLIR-NE UNA:
Física i Química
Religió catòlica
Geografia i Història
Valors ètics
Matemàtiques
Tecnologia
Educació Física

2n PMAR

OBLIGATÒRIES
Àmbit científic i matemàtic
Matemàtiques
Física i Química
Àmbit lingüístic i social
Geografia i Història
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Catalana i Literatura
Àmbit de Llengües estrangeres
Anglès
Àmbit pràctic
Educació plàstica, visual i audiovisual II
Tecnologia
Educació Física
Valors ètics

3r ESO (LOMLOE)

OBLIGATÒRIES
ESCOLLIR-NE UNA:
Llengua Castellana i Literatura
Matemàtiques aplicades
Llengua Catalana i Literatura
Matemàtiques acadèmiques
Llengua Estrangera
ESCOLLIR-NE UNA:
Geografia i història
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
Educació Física
Alemany
Física i Química
Educació plàstica, visual i audiovisual II
Biologia i Geologia
ESCOLLIR-NE UNA:
Tecnologia i Digitalització
Religió catòlica
Educació Plàstica i Visual
Atenció Educativa

3r PMAR

OBLIGATÒRIES
Àmbit científic i matemàtic
Matemàtiques
Física i Química
Biologia i Geologia
Àmbit lingüístic i social
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Catalana i Literatura
Geografia i Història
Àmbit de llengües estrangeres
Anglès
Àmbit pràctic
Educació plàstica, visual i audiovisual II
Tecnologia II
Educació Física
Valors ètics

4t ESO (LOMQE)

OBLIGATÒRIES
ENSENYAMENTS ACADÈMICS PER A LA INICIACIÓ DEL BATXILLERAT
ENSENYAMENTS APLICATS PER A LA INICIACIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
Geografia i Història
Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
Màtemàtiques orientades als ensenyaments aplicats
Llengua Castellana i Literatura
  Ciències aplicades a l’activitat professional
Llengua Catalana i Literatura
Tria una opció de cada fila:
 
Anglès Biologia / Economia
Tria una opció:
Educació Física
Llatí / Física i química
IAEE / Tecnologia
 
 
Tria una opció:
Tria una opció:
 
Educació plàstica, visual i audiovisual
Educació plàstica, visual i audiovisual
 
Filosofia
Filosofia
 
Alemany
Alemany
 
TIC
TIC
 
 
Tria una opció:
Tria una opció:
 
Religió / Valors ètics
Religió / Valors ètics

4t PRAQ

Assignatures troncals
Geografia i Història
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Catalana i Literatura
Anglès
Educació Física
Matemàtiques aplicades als ensenyaments aplicats
Ciències aplicades a l’activitat professional
Tria una opció:
Iniciació a l’Activitat Emprenadora i Empresarial
Tecnologia
Tria una opció:
Educació plàstica, visual i audiovisual II
Filosofia
TIC
Alemany
Tria una opció:
Valors ètics
Religió