Certificats de Professionalitat

Un certificat de professionalitat és un document que expedeix l’administració laboral (a les Balears, el SOIB) i que acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l’Estat, que una persona treballadora és competent en una qualificació professional. Els certificats de professionalitat estan regulats per Reial decret, i en el marc del  Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNQP).

Cada certificat de professionalitat està configurat per a una o més unitats de competència. La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat. Totes les accions formatives per obtenir un certificat de professionalitat s’estructuren en mòduls teòrics i, a més, inclouen un mòdul de pràctiques professionals no laborals que es desenvolupa en un centre de treball.

El certificat de professionalitat té menys unitats de competència i una durada inferior a la del títol de formació professional. Tenir un certificat de professionalitat suposa poder acreditar de forma oficial i en l’àmbit estatal unes competències que facilitaran la inserció laboral. A més, cal tenir en compte que tendran els efectes que pertoquin segons la normativa de la Unió Europea sobre el sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i la resta d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

 

Avantatges de disposar d’un certificat de professionalitat
 • Reconeixen i acrediten les qualificacions professionals, independentment de com s’hagin adquirit.
 • Serveixen per demostrar que, en el moment d’optar a un lloc de treball, es té la qualificació determinada que s’exigeix.
 • Permeten l’adquisició d’acreditacions oficials de forma gradual, i s’evita sobre manera l’abandonament de les accions formatives iniciades.
 • Possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l’Estat.
 • Així mateix, ajuda a la mobilitat laboral dins l’àmbit europeu.
 • Permeten la convalidació parcial amb els estudis de formació professional del sistema educatiu.

Nivells i requisits

El Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre, pel que es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals estableix a l’annex II els nivells de qualificació, dels quals la formació professional per l’ocupació acredita els nivells 1, 2 i 3. 

Nivell 1: competència en un conjunt reduït d’activitats de treball relativament simples corresponents a processos normalitzats, en què els coneixements teòrics i les capacitats pràctiques per aplicar són limitats.

Nivell 2: competència en un conjunt d’activitats professionals ben determinades amb la capacitat d’utilitzar els instruments i les tècniques pròpies, que concerneix principalment un treball d’execució que pot ser autònom en el límit de les tècniques esmentades. Requereix coneixements dels fonaments tècnics i científics de la seva activitat i capacitats de comprensió i aplicació del procés.

Nivell 3: competència en un conjunt d’activitats professionals que requereixen el domini de diverses tècniques i pot ser executat de manera autònoma, comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat. Exigeix la comprensió dels fonaments tècnics i científics de les activitats i l’avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions econòmiques.

Requisits d’accés

L’article 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, estableix els requisits d’accés a la formació dels certificats de professionalitat, i estableix també que correspon a l’Administració laboral competent comprovar que l’alumnat tengui els requisits formatius i professionals per cursar amb aprofitament la formació.

En els casos que l’alumnat no tengui les titulacions o les certificacions establertes per a l’accés als certificats de professionalitat es duran a terme proves de competència matemàtica i de comunicació en llengua castellana i en llengua catalana, en el nivell que correspongui. A més, per als que incloguin un mòdul de llengua estrangera es requeriran proves de competència en comunicació en la llengua estrangera en el nivell que pertoqui.

Per verificar amb objectivitat i rigor tècnic el compliment d’aquests requisits, els serveis públics d’ocupació han de determinar el procediment d’execució de les proves de competències clau necessàries per accedir a la formació dels certificats de professionalitat, com a part del procés de selecció dels alumnes, així com els resultats concrets que han de comprovar i els criteris per mesurar-los. Les proves es realitzaran als centres educatius per a persones adultes (CEPA).

L’alumnat apte de les proves de competències clau obtindrà un certificat en què es relacionin les competències clau amb avaluació positiva expedit per la direcció del SOIB.

 • No hi ha requisits d’accés i, per tant, no hi ha titulació mínima per aportar
 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir. En cas de que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FP1)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior
  • Tenir un títol de formació professional bàsica
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat (vegeu apartat «Proves d’accés a un CP»)
 • Tenir el títol de Batxiller o de BUP (batxiller unificat polivalent)
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 3
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir. En cas que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al que es vol accedir
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior:
  • Tenir el títol de Batxiller o certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries de Batxillerat, o tenir un títol de nivell acadèmic superior
  • Tenir un títol de Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
  • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
 • Tenir o haver superat les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació del certificat del professionalitat (vegeu apartat «Proves d’accés a un CP»)

Certificats de Profesionalitat Nivell 1

XXXX CP Nivell 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Certificats de Profesionalitat Nivell 2

Confecció i Publicació de Pàgines Web IFCD0110 CP Nivell 2

210 h. Construir Pàgines web
180 h. Integració Components Software
90 h. Publicació de Pàgines Web
80 h. Pràctiques Professionals

Instal.lació i Manteniment de Jardins i Zones Verdes AGAO0208 CP Nivell 2

120 h. Conntrol Fitosanitari
120 h. Manteniment i Millora de Jardins i Zones Verdes

Ubicació IES Capdepera