Oferta formativa: ESO

Educació Secundària Obligatòria

4 CURSOS

HORARI

8 a 14h

 

1r ESO (LOMLOE)

OBLIGATÒRIES
ESCOLLIR-NE UNA:
Educació física
Atenció educativa
Geografia i història
Religió
Llengua castellana i literatura
 
Llengua catalana i literatura
OPTATIVA. ESCOLLIR-NE UNA:
Llengua estrangera
Recursos Digitals
Matemàtiques
Alemany
Biologia i geologia
Taller de consum responsable
Música
Igualtat de gènere
 

2n ESO (LOMQE)

OBLIGATÒRIES
ESCOLLIR-NE UNA:
Llengua Catalana i Literatura
Valors ètics
Llengua Castellana i Literatura
Religió
Anglès
OPTATIVA. ESCOLLIR-NE UNA:
Matemàtiques
Música ll
Geografia i Història
Alemany
Física i química
Plàstica ll
Educació física
Tecnologia

2n PMAR

OBLIGATÒRIES
Àmbit científic i matemàtic
Matemàtiques
Física i Química
Àmbit lingüístic i social
Geografia i Història
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Catalana i Literatura
Àmbit de Llengües estrangeres
Anglès
Àmbit pràctic
Educació plàstica, visual i audiovisual II
Tecnologia
Educació Física
Valors ètics

3r ESO (LOMLOE)

OBLIGATÒRIES
ESCOLLIR-NE UNA:
Educació física
Música
Geografia i història
Educació plàstica
Llengua castellana i literatura
OPTATIVA. ESCOLLIR-NE UNA:
Llengua catalana i literatura
Alemany
Llengua estrangera
Cultura clàssica ll
Matemàtiques
Educació plàstica
Biologia i Geologia
Intr. a la filosofia
Física i química
ESCOLLIR-NE UNA:
Tecnologia i digitalització
Atenció Educativa
 
Religió

 

4t ESO (LOMQE)

OBLIGATÒRIES
ENSENYAMENTS ACADÈMICS PER A LA INICIACIÓ DEL BATXILLERAT
ENSENYAMENTS APLICATS PER A LA INICIACIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
Llengua catalana i literatura
Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
Ciències aplicades a l’activitat professional
Llengua Castellana i Literatura
Tria dues troncals d’aquesta columna: 
Anglès
Biologia 
Matemàtiques (acadèmiques o aplicades, segons opció)Física i química
Tria una opció:
Geografia i història
Economia
Iniciativa a l’activitat emprenedora i empresarial
Educació física
LlatíTecnologia
 
 
Tria una optativa:
Tria una opció:
 
Plàstica
Plàstica
 
Filosofia
Filosofia
 
Alemany
Alemany
 
TIC
TIC
 
Música
Música
 
C. Científica
C. Científica
 
Cultura clàssica
Cultura Clàssica
 
 
Tria una opció:
Tria una opció:
 
Religió / Valors ètics
Religió / Valors ètics

4t PRAQ

Assignatures troncals
Geografia i Història
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Catalana i Literatura
Anglès
Educació Física
Matemàtiques aplicades als ensenyaments aplicats
Ciències aplicades a l’activitat professional
Tria una opció:
Iniciació a l’Activitat Emprenadora i Empresarial
Tecnologia
Tria una opció:
Educació plàstica, visual i audiovisual II
Filosofia
TIC
Alemany
Tria una opció:
Valors ètics
Religió